Rajiv Shah Home

Mr Rajiv Shah residence at Ghatkoper